Posiedzenie Stałej Komisji ds. Demokracji i Praw Człowieka Unii Międzyparlamentarnej.

Uczestniczyłam w posiedzeniu Stałej Komisji ds. Demokracji i Praw Człowieka Unii Międzyparlamentarnej.
👉Sprawozdawcy przedstawili podsumowanie dotychczasowych prac Komisji, związanych z przygotowaniem rezolucji dotyczącej: „Międzynarodowego prawodawstwa w celu zwalczania przemocy i wykorzystywania dzieci w cyberprzestrzeni”.
👉Podstawowym założeniem dokumentu jest podkreślenie, że każde dziecko, bez względu na wszystko, ma prawo do cieszenia się bezpiecznym dzieciństwem, niezagrożonym przemocą seksualną. Powszechna dostępność internetu i informacji przyniosła rozwój społeczeństwom, ale umożliwiła też rozszerzenie działalności przestępczej w cyberprzestrzeni.
Dzieci często nie posiadają odpowiedniej wiedzy o niebezpieczeństwach czyhających online i – szczególnie w dobie lockdownu – stają się łatwymi ofiarami nadużyć i szantażu seksualnego. Skala takich zdarzeń sięga dziesiątek milionów przypadków na świecie (wiadomo o 20 milionach zgłoszonych przypadków na samym Facebooku w 2020 roku).
👉Istnieje więc paląca potrzeba dostosowania legislacji krajowych do współczesnych potrzeb oraz zharmonizowania działań legislacyjnych na forum międzynarodowym.
Przygotowywana rezolucja będzie wkładem parlamentów świata w ten proces. Jej zadaniem jest między innymi zachęcanie parlamentów narodowych do podjęcia aktywnych działań w zakresie prawodawstwa, finasowania i przyjęcia odpowiedzialności za osiągniecie oczekiwanych rezultatów.
Komisja po zakończeniu prac przedstawi rezolucję do akceptacji i po jej przyjęciu przez 143. Zgromadzenie Ogólne stanie się ona oficjalnym stanowiskiem Unii Parlamentarnej.