KONKURS 2022

Strona główna / KONKURS 2022
REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY „ZWIERZĘ TO NIE RZECZ” – EDYCJA 2022
Przed wysłaniem pracy prosimy o wydrukowanie, wypełnienie i dołączenie załączników nr 1 i 2. Do pobrania: https://drive.google.com/…/1wkJz6h81WX4YFU…
§1 Cele Konkursu
Celem Konkursu jest:
1. Uwrażliwienie dzieci i młodzieży na los innych Istot.
2. Zwrócenie uwagi najmłodszych na temat stosunku Ludzi do Zwierząt.
3. Wzbudzenie empatii i zachęcenie do refleksji.
4. Wzmacnianie pozytywnych postaw.
5. Wychowywanie dzieci i młodzieży w duchu miłości i szacunku do naszych Braci Mniejszych.
6. Pokazanie, że temat zwierząt jest dla dzieci ważną kwestią.
7. Rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci i młodzieży.
8. Konkurs ma na celu wyłonienie prac, które najcelniej ukażą ideę konkursu.
9. Zaprezentowanie prac dzieci i młodzieży na terenie Polski, poprzez organizowanie wystaw
w miastach, które objęły konkurs honorowym patronatem.
10. Zaprezentowanie prac dzieci i młodzieży w internecie.
11. Publikacja wybranych prac dzieci i młodzieży w wydawnictwach propagujących idee konkursu, o charakterze niekomercyjnym.
§2 Organizatorki Konkursu
1. Organizatorkami Konkursu plastycznego dla Dzieci i Młodzieży „Zwierzę to nie rzecz”
są: Gabriela Morawska-Stanecka, Wicemarszałkini Senatu RP, Joanna Sekuła Senatorka RP, Halina Bieda Senatorka RP, Beata Małecka-Libera Senatorka RP, Monika Rosa Posłanka na Sejm RP, Dagmara Gliwińska–Breś, aktywistka na rzecz praw zwierząt, pomysłodawczyni idei konkursu.
§3 Założenia organizacyjne
1. Konkurs zostanie przeprowadzony na terenie całej Polski.
2. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież uczęszczająca do szkół podstawowych lub ucząca się w edukacji domowej oraz dzieci uczęszczające do przedszkoli (do tzw. „zerówki”)
3. Uczestnikami konkursu nie mogą być członkowie rodzin Organizatorek i Jury Konkursu.
4. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej nie publikowanymi.
5. Prace powinny być wykonane dowolną techniką plastyczną, na kartce formatu A4.
6. Praca plastyczna winna być opisana na odwrocie w sposób, w jaki ma być podpisana w trakcie prezentacji publicznej np. Ola N. lat 11 lub Aleksandra Nowak lat 11 itp.) :
Pełne dane, w tym kontaktowe powinny się znaleźć w załączniku nr 2 i nie będą udostępniane nikomu poza organizatorkami Konkursu. Wypełnione i podpisane załączniki są warunkiem dopuszczenia pracy do Konkursu.
7. Jedno Dziecko może przesłać do konkursu tylko jedną pracę.
8. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym przeniesieniem praw autorskich, na wykorzystanie prac w celu promocji idei konkursu – załącznik 1. Załącznik podpisany przez Rodzica lub Opiekuna prawnego Dziecka musi zostać załączony do pracy.
9. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatorki Konkursu swoich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 201,6 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04,05.20]-6, s. 1-88) – załącznik 2. Załącznik podpisany przez Rodzica lub Opiekuna prawnego Dziecka musi zostać załączony do pracy.
10. Prace nadesłane do Konkursu nie będą zwracane.
11. Prace niespełniające zasad uczestnictwa, nie będą podlegały ocenie konkursowej.
12. Prace należy składać do dnia 15.06.2022 roku. Prace złożone po terminie, nie będą podlegały ocenie konkursowej. O terminie wysłania pracy decyduje data stempla pocztowego.
§4 Ocena prac konkursowych
1. Prace należy składać do dnia 15.06.2022r.
a. Pocztą na adres:
Biuro Senatorskie, 44-100 Tychy, ul. S. Grota – Roweckiego 42-44 lok. 103
Z dopiskiem: Konkurs plastyczny „Zwierzę to nie rzecz”
b. lub osobiście
W Biurze Senatorskim w Tychach, adres j/w, tel: 722 244 027, 601 207 027, w godzinach: poniedziałek – 9:00 – 16:00, wtorek – 12:00 – 18:30, środa – 10:00 – 16:00, czwartek – 8:00 – 15:00, piątek – 8:00 – 12:00
2. O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje jury powołane przez Organizatorki.
3. Jury w swojej ocenie weźmie pod uwagę:
– zgodność pracy z tematem Konkursu
– jakość wykonania
– oryginalność i wrażenie artystyczne
4. Decyzje Jury konkursowego są ostateczne
5. W Konkursie zostanie przyznana również Nagroda Publiczności – trzy prace zostaną wyłonione drogą głosowania internetowego.
6. Wszystkie nadesłane prace będą prezentowane w internecie, w tym w mediach społecznościowych dedykowanych Konkursowi. Autorzy/ autorki trzech prac, które uzyskają największą liczbę głosów internautów otrzymają Nagrodę Publiczności.
7. Wszyscy uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni o sposobie i miejscu głosowania internetowego drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
§5 Ogłoszenie wyników Konkursu
1. Lista wyróżnionych prac zostanie opublikowana w internecie, w tym w mediach społecznościowych dedykowanych Konkursowi.
2. Laureaci i wyróżnione Osoby zostaną powiadomione drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie do 15 lipca 2022 r.
3. Prace nadesłane na Konkurs będą prezentowane na wystawach w miastach, które objęły konkurs patronatem honorowym.
§6 Nagrody
1. Organizatorki przyznają upominki dla Autorów/ autorek wyróżnionych przez Jury i Publiczność prac.
2. Upominki zostaną przekazane w terminie nie później niż do 30.09.2022 r.