143. Zgromadzenie Unii Międzyparlamentarnej

Wicemarszałkini Senatu RP Gabriela Morawska-Stanecka, Wiceprzewodnicząca Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej, wraz z przedstawicielami Sejmu bierze udział w 143. Zgromadzeniu Unii Międzyparlamentarnej.
Obrady rozpoczęły się od dyskusji w ramach Forum Kobiet Parlamentarzystek, które poruszają we własnym gronie wiele istotnych problemów, związanych z rola kobiet w życiu politycznym i społecznym. Parlamentarzystki podkreślały, że kwestia równości płci jest oczywiście tematem, który nieustannie pozostaje istotnym elementem wszelkich debat i dyskusji.
Podczas spotkania w Madrycie skupiano się jednakże na potrzebie wprowadzenia takich mechanizmów w procesie tworzenia prawa, aby było ono równościowe i odpowiedzialne. Pandemia COVID-19 nie tylko pogłębiła istniejące nierówności społeczne, również w dziedzinie płci, ale ujawniła również słabości istniejących dotychczas narzędzi do ich zwalczania, miedzy innymi niedostateczną ilość i jakość przepisów prawa w tym zakresie oraz niedostateczne egzekwowanie istniejącego prawa.
Liderki polityczne z całego świata wskazały na potrzebę wdrażania podstawowych reform, a wola polityczna powinna odpowiadać na potrzeby społeczeństwa. Kwestie równości płci, również mężczyzn wobec kobiet, powinny być brane pod uwagę także podczas procesów stanowienia prawa, które nie jest bezpośrednio związane z ta kwestią – np. w pracach nad prawem związanym z edukacją, rynkiem pracy czy kulturą. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni powinni być chronieni we wszystkich aspektach swojego życia.
Zgromadzone parlamentarzystki w czasie dyskusji przedstawiały konkretne przykłady ustaw i zapisów w ich prawie krajowym, które pozwala zapobiegać dyskryminacji, jak również wskazywały postulaty na przyszłość.
143. Zgromadzenie Unii Międzyparlamentarnej odbywa się w dniach 26-30 listopada 2021 r. w Madrycie.
Podczas spotkania parlamentarzyści mają okazję do podzielenia się swoimi doświadczeniami oraz omówienia najbardziej palących kwestii związanych z bieżącą sytuacją międzynarodową.
Polska delegacja, wspólnie z Niemcami, Łotwą oraz Holandią zgłosiły postulat o włączenie do debaty kwestii nadzwyczajnej sytuacji na unijno-białoruskiej granicy i pogwałcania praw człowieka przez władze Białorusi.
Zgromadzenie poza debatą ogólną, która w tym roku dotyczy Współczesnych wyzwań dla demokracji: pokonywanie różnic i budowanie wspólnoty, pracuje w ramach wyspecjalizowanych komisji. Wicemarszałkini Morawska-Stanecka bierze udział w pracach Komisji Stałej ds. Demokracji i Praw Człowieka, która w skupia się na analizie światowej legislacji związanej z walka przeciwko wykorzystywaniu seksualnemu dzieci w cyberprzestrzeni.